ประกาศแจ้งย้ายที่อยู่บริษัท 

บริษัท ธนนันท์ เคมีคอล จำกัด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทฯไปยังสำนักงานแห่งใหม่

 เลขที่ 36/35 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา  อำเภอ บางพลี สมุทรปราการ 10540

 โทรศัพท์  :  02-108 2830     แฟกซ์  :  02-108 2832 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป


We are pleased to annouance that our office will be relocationed to the following address 

36/35  Moo3, Theparak Road,  Bangpla, Bangplee, Samutprakarn 10540, Thailand
 
Tel  :  0-2108-2830       Fax  :  0-2108-2832
 
Effective on  :  1st August 2017


Enter Website